Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Hướng dẫn đăng nhập & Kiểm tra đăng nhập thành công

BẠN NHÌN THẤY NHƯ THẾ NÀY LÀ ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG. NẾU CHƯA ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG THÌ XEM HƯỚNG DẪN BÊN DƯỚI!!

Bước 01: Nhấn đăng nhập (https://onlineimta.com/)

Bước 02: Điền email

Bước 03: Truy cập email nhấn link đăng nhập

Đăng nhập đã thành công

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *