Lần đầu là bạn chưa đăng ký trước đó lần nào do đó chưa có tài khoản trên hệ thống.

Để đăng ký khóa học

Bước 01: Nhấn vào Khóa học hiện có

Bước 02: Chọn khóa học và đăng ký

Bước 03: Điền đẩy đủ thông tin (chú ý email sẽ dùng làm đăng nhập cho những lần sau)

Bước 04: Kích hoạt khóa học bằng Key